Contact: info@hengeleninbelgie.be  
Hengelen in België
 | home  | Contact  | 
 Ľ Visplaatsen
 Ľ Trailerhellingen
 Ľ Wetgeving Vlaanderen
 Ľ Wetgeving WalloniŽ
 Ľ Wetgeving noordzee
 Ľ Visdag verslagen
 Ľ Visvergunningen
 Ľ Vaarsnelheden BelgiŽ
 Ľ Winkels
 Ľ Info
 Ľ Diensten
 Ľ Adverteren
 Ľ Aanmelden vislocatie
 Ľ Windkracht
 Ľ Een dagje vissen?U bent bezoeker
510335<<Terug
De Bosdamvijver geplaatst op: 08/02/2012     
 

 

bosdamvijverProvincie:
Oost-Vlaanderen

Watertype: Openbare plas, Groep 2
Belangrijkste Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Karper, Baars, Giebel
Belangrijkste sportvistype: Witvisser, Karpervisser, Recreatievisser

Plaatsen: Wachtebeke
 De Bosdamvijver

 

Viswater en visstekken

 

De Bosdamvijver is een vijver gelegen op het provinciaal recreatiedomein Puyenbroek te Wachtebeke.

Aangezien het domein een duurzaam beheer van het hengelwater beoogt bevat het plaatselijk reglement specifieke bepalingen ter bescherming van de visstand. Dat reglement kan je raadplegen onderaan de pagina.

 

Lengte: 198m.

Breedte 40 tot 58 meter tot het eiland.

Diepte:  tot 3 meter.

Oevers: meestal natuurlijke oevers, hier en daar verstevigt.

Stroming: geen stroming aanwezig.

Waterdoorzicht: helder tot licht troebel water. 

Bodem: zand

 

Vanaf juni 2003 heeft de Vereniging van Belgische karpervissers (VBK) medezeggenschap in de reglementering met betrekking tot het vissen op deze vijver.
 

Visbestand en vangsten
 

De vijver heeft een goed bestand aan o.a. blankvoorn, ruisvoorn, karper en brasem.

Er is een heel mooi karper bestand aanwezig, en menig vissen flirten met de 30 ponds grens. Tevens zwemmen er enkele vissen rond van het 40 ponds plus kaliber. Het water is niet echt makkelijk te noemen omdat er een zware hengeldruk heerst.
 

Bereikbaarheid
 

Komende van de E17: via afrit 11 (Lochristi) volg de wegwijzers 'Puyenbroeck'. Let op! Er wordt gewerkt op de E17. Op www.verkeerscentrum.be vind je de nodige informatie.

 

Komende van de E34-N49 (Antwerpen-Knokke): neem afrit Zelzate, sla linksaf en volg dan de wegwijzers 'Puyenbroeck'.

 

In het domein kan je gratis parkeren op parking 1 (recreatie) of op parking 2 (sportcomplex).
 

Vergunningen en rechten
 

Hengelen is toegelaten op voorwaarde dat je in het bezit bent van een visverlof van het Vlaamse Gewest én een vergunning van het provinciaal domein Puyenbroeck. Deze laatste is gratis te verkrijgen bij het bezoekerscentrum van het domein (tel.: 09/ 342 42 32).

Het gebruik van een telegeleide boot is enkel toegestaan op de Klaverbladvijver, het gebruik van een onthakingsmat verplicht !Ook is er een verplichte vangstregistratie, dit om een beeld te krijgen van de aanwezige visstand en zo een efficiënt beheer mogelijk te maken.  

 

 

 

Provinciaal domein Reglement m.b.t. het vissen in domein Puyenbroeck

 

1. Dit reglement beoogt het duurzaam beheer en de duurzame ontwikkeling van alle (vis)waters gelegen in het provinciaal domein Puyenbroeck. Het is meer bepaald van toepassing op de klaverbladvijver, Bosdamvijver, Zuidlede binnen de grenzen van het domein, pompvijver, slingervijver, vijver van het molenmuseum en alle andere waterpartijen en verbindingssloten op het grondgebied van het domein.

 

Hengelen

 

2. Hengelen is toegestaan op klaverbladvijver en Bosdamvijver mits tezelfdertijd voldaan wordt aan volgende voorwaarden : in het bezit zijn van het het passende visverlof van het Vlaamse gewest en een bijzondere vergunning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen – provinciaal domein Puyenbroeck. Het visverlof van het Vlaamse gewest dient aangekocht te worden bij het postkantoor, de vergunning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is (o.a.) gratis te verkrijgen in het bezoekerscentrum van het domein. Voor het hengelen op de Zuidlede is enkel een visverlof van het Vlaamse Gewest vereist.

 

3. Op het hengelen in voornoemde vijvers en in de Zuidlede is de wetgeving op de riviervisserij integraal van toepassing. Inbreuken op deze wetgeving kunnen gestraft worden met de in deze wetgeving voorziene straffen. Bovendien zijn op Klaverbladvijver en Bosdamvijver een aantal strengere maatregelen van toepassing. Deze maatregelen beogen de bescherming en duurzame ontwikkeling van de visstand en de bevordering van het weidelijk hengelen. Inbreuk op de bijzondere reglementering van het provinciaal domein Puyenbroeck geeft direct aanleiding tot het intrekken van de bijzondere vergunning, waardoor hengelen in deze viswaters van het provinciaal domein Puyenbroeck verboden wordt. Een eerste inbreuk geeft aanleiding tot een schorsing van één jaar. Bij een tweede inbreuk volgt definitieve uitsluiting tot het hengelen in deze waters van het provinciaal domein Puyenbroeck.

 

4. Alle andere waters (dan de Klaverbladvijver, Bosdamvijver en Zuidlede) binnen het provinciaal domein Puyenbroeck zijn niet opengesteld als viswater. Hengelen op deze waters is enkel toegestaan in het kader van het door provinciebestuur georganiseerde hengelinitiatie, activiteiten, demonstraties.

 

5. De hierna volgende regels zijn op alle waters van het provinciaal domein Puyenbroeck, waar hengelen toegestaan is, van toepassing, behalve op de Zuidlede waar enkel de wetgeving op de riviervisserij geldt.

 

Hengelen – algemene regels

 

6. Alle gevangen vis, ongeacht de maat en /of de toestand waarin die verkeert, dient direct in het water waarin de vis gevangen werd, teruggezet te worden.

Hierop zijn twee uitzonderingen :

 

- het is, indien aan de wetgeving op de riviervisserij voldaan wordt, toegelaten dagelijks 20 aasvisjes te vangen, in bezit te hebben en te houden.

 

- in de periode, waarin het volgens art. 17 van dit reglement toegelaten is op snoekbaars te vissen, is het toegelaten maximum 1 snoekbaars met een minimumlengte van 55 cm per dag mee te nemen. Deze snoekbaars, die voor consumptie bestemd wordt, dient onmiddellijk en op een weidelijke manier gedood te worden.

 

7. Het gebruik van leefnetten, bewaarzakken, e.d.m. is, behoudens hierna vermelde uitzondering, verboden. Enkel voor het tijdelijk bewaren van karper is een nylon bewaarzak toegelaten mits naleving van de modaliteiten vermeld onder artikel 20.

 

8. Hengelen op de daartoe bestemde waters is toegelaten volgens de wettelijke bepalingen, nl. van 2 uur vóór de wettelijke zonsopgang tot 2 uur na de wettelijke zonsondergang. In uitzondering op de visserijreglementering is peuren enkel binnen voormelde tijdsperiode toegelaten.

 

9. Hengelen op de roeivijver van de klaverbladvijver is verboden van paaszaterdag tot 1 oktober. In de periode dat het toegelaten is deze vijver te bevissen, mag de aanlegsteiger nooit als visplaats gebruikt worden.

 

10. Mits het bezit van het passende visverlof van het Vlaamse gewest wordt bootvissen op de klaverbladvijver toegestaan gedurende alle zaterdagen van de maanden oktober, november en december. Enkel huurboten van het provinciaal domein Puyenbroeck mogen hiervoor gebruikt worden, dit van 9.00 uur tot 17.00 uur. Zwemvesten zijn verplicht. Enkel roeien wordt toegestaan (dus geen (elektrische) motoren). Bovendien is het niet toegelaten slepend of trollend te vissen. Bootvissers dienen ten alle tijde aandacht te hebben voor hun medevissers en er zorg voor te dragen deze niet te hinderen.

 

11. Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten mits schriftelijke vergunning van het provinciebestuur. Deze vergunning bepaalt de modaliteiten waaronder deze wedstrijden mogen doorgaan.

 

12. Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer en (lok)aas is niet toegestaan. Iedere hengelaar dient het voeren zo beperkt mogelijk te houden.

 

13. Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna dienen altijd gerespecteerd te worden. Het is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook op de oever achter te laten of in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 m van de hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zoniet wordt dit geacht van de hengelaar zelf te zijn. Het is verboden hinder of overlast te veroorzaken.

 

14. Het is verboden te vissen met drijvend aas, dit om te voorkomen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen.

 

15. Oevers en taluds mogen niet beschadigd worden. Tevens geldt het verbod hengelsportplaatsen uit te graven, te verstevigen of uit te bouwen op welke manier dan ook

 

16. Aangezien lood een schadelijk product is wordt geadviseerd lood zo beperkt mogelijk te gebruiken en verlies ervan zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Hengelen op roofvis

 

17. Gericht hengelen op alle roofvis (snoek, snoekbaars en baars) is enkel toegestaan in de weekends van de maanden september, oktober, november en december. Buiten deze periode is enkel gericht hengelen op snoekbaars in de periode 1 januari tot 15 april toegestaan. Hierbij mag enkel gebruik gemaakt worden van kunstaas (spinners, lepels, plugs, streamers, shads, jerkbaits, … ) en actief geviste doodaassystemen (zoals Drachcovitch takels).

 

Hengelen met levende aasvissen is enkel toegelaten mits het gebruik van een enkele haak. Passief gevist doodaas is verboden.

 

Gevangen roofvis dient met de zo grootst mogelijke zorg behandeld, onthaakt en teruggezet te worden. Zoals in art. 6 van dit reglement gesteld, is er een aparte regeling voor het meenemen van snoekbaars.

 

 Hengelen op karper

 

18. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van enigerlei montage of techniek waarbij na breuk van de hoofdlijn het bestaan van de vis in gevaar gebracht wordt. Het gebruik van een voorslag is verboden.

 

19. Het gebruik van telegeleide boten is enkel toegelaten op de Klaverbladvijver.

 

20. De tijdsduur voor het behandelen en bewaren van karper moet tot een absoluut minimum beperkt worden.

 

Volgende voorwaarden zijn van toepassing

 

:- I iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat.

Alle handelingen op het droge (onthaken, meten, wegen, fotograferen) dienen op of boven deze mat te gebeuren.

 

-Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst tijdelijk wil bijhouden. Geen ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Elke bewaarzak mag slechts één karper bevatten.

 

- Iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime en stevige nylon weegzak. Geen ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Het bewaren van een karper in een bewaarzak dient zo diep mogelijk te gebeuren. De karper mag de kant of de stenen in de oeverzone niet raken.

 

- Het transport van een karper van of naar de waterkant gebeurt steeds met behulp van de onthakingsmat waarbij erop gelet wordt dat de karper zonder gevaar voor afglijden getransporteerd wordt.

 

-Bij het transport van de onthakingsmat naar het water moet iedere karper in een bewaarzak of een weegzak gehouden worden.

 

- Alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt worden.

 

21. Het landingsnet dient groot genoeg te zijn Vistechnische wijzigingen

 

22. Op voorstel van de provinciale visserijcommissie of de directie van het domein en na advies van de directie van het domein of de provinciale visserijcommissie kunnen de vistechnische bepalingen bij beslissing van de bestendige deputatie gewijzigd worden.

 

Vangstregistratie

 

23. Om een beeld te krijgen van de aanwezige visstand en een efficiënt beheer mogelijk te maken is iedere hengelaar verplicht d.m.v. aanwezige formulieren alle vangsten te registreren. Formulieren dienen in de daartoe voorziene bussen gedeponeerd te worden.

 

Controle

 

24. Voor de controle op de wetgeving op de riviervisserij zijn o.a. de technici van de dienst Bos en Groen, de politie en de hiertoe beëdigde wachters van het provinciaal domein Puyenbroeck bevoegd.

De beëdigde wachters van het provinciaal domein Puyenbroeck controleren de naleving van de interne reglementering en maken bij elke overtreding verslag op.

 

Inwerkingtreding

 

25. Dit reglement is in werking vanaf 1 juni 2003

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<Terug


© 2011 - hengeleninbelgie.be   
bsites websolutions
West Vlaanderen Oost Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams Brabant Henegouwen Waals Brabant Luik Namen Luxemburg